Tematyka wymagana do egzaminu G2E

NOWOŚĆ

Materiały

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

EKSPLOATACJI

w zakresie G2

 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu
Postawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89 , poz. 828).


2.Określenie osób na stanowiskach eksploatacji
Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci energetyki cieplnej  i wykonujące prace w zakresie : obsługi , konserwacji ,  remontu , montażu i kontrolno-pomiarowym.
 

3.Postanowienia ogólne
Egzamin kwalifikacyjny powinien zapewniać jednolite wymagania dla wszystkich egzaminowanych. Wymagania egzaminacyjne powinny być podane pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę egzaminu  opracowano zgodnie z wymaganiami  określonymi w par.6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie energetycznym-cieplnym GRUPA II


4.Szczegółowa tematyka egzaminu
Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymaganej wiedzy jaką powinny wykazać się osoby, które będą mogły zajmować się eksploatacją na stanowisku DOZORU,  określona jest w par. 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. Urządzenia, wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, do wyżej wymienionego Rozporządzenia podane są w załączniku nr 1 (Grupa 2)


4.1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetyki cieplnej

 • Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, sieci i instalacji energetyki cieplnej,
 • Ogólne zasady budowy i działania urządzeń energetycznych oraz ich parametry techniczne (rodzaj, typ, moc, ciśnienie itp.).
 • Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową i regulacyjno-zabezpieczeniową.
 • Oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 
 4.2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetyki cieplnej

 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności eksploatacyjnych,
 • Czynności związane z prawidłowym uruchamianiem, prowadzeniem ruchu i zatrzymaniem urządzenia energetycznego,
 • Zakres i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Terminy i zakres przeprowadzania oględzin, przeglądów, napraw, remontów oraz prób i pomiarów.
 • Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu i użytkowania paliw i energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy,
 • Przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy urządzeń, sieci i instalacji energetycznych cieplnych,
 • Stosowanie zasad oszczędnego użytkowania paliw i energii oraz obniżania energochłonności

 
4.3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

 • Wymagania przepisów odnośnie i częstotliwości wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie prac kontrolno – pomiarowych.
 • Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:
  o parametrów charakteryzujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne,
  o sprawności agregatów, urządzeń i instalacji,
  o jakości nośników energetycznych,
  o kontroli wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej.
 • Metody i sposoby wykonywania pomiarów eksploatacyjnych.
 • Ocena wyników pomiarów i badań,
 • Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - cieplnych.

 
4.4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

 • Obowiązki pracowników w zakresie bhp,
 • Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rodzaje poleceń i zasady przygotowania miejsca pracy,
 • Narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do prac przy urządzeniach energetycznych,
 • Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach energetycznych,
 • Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania do gaszenia pożarów w urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 
 4.5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

 

 • Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia,
 • Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.,
 • Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

 
Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się  szczegółową znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia  10.04.1997r. „Prawo Energetyczne”, w Ustawie z 7.07.1994r.”Prawo Budowlane” oraz  w rozporządzeniach wykonawczych  do tych Ustaw. Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy urządzeń  energetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Energetycznych, Norm, Kodeksu  Pracy oraz instrukcji stanowiskowych i zakładowych  – wszystko w zakresie określonym  „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji ” a także praktyczną umiejętność udzielania  pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. Nr 89, poz. 625 z 2006r. z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  (t.j. Dz.U. Nr 106 , poz. 1126 z 2000r.).
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2001r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( J.t. : Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52 poz. 452).
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627, z późn. zm.).
6. Kodeks pracy. Tekst jednolity. Dział 4 i 10 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89 , poz. 82)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

Normy

1. PN - 87/M  – 42312.  Przyrządy do pomiaru ciśnienia . Terminologia.
2. PN - 93/M – 53950.01. Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za  pomocą zwężek pomiarowych .
3. PN - 85/M – 53820. Termometry szklane. Termometry przemysłowe. Wymagania i  badania .
4. PN - 83/M – 53849. Termometry elektryczne. Czujniki termometrów oporowych.
5. PN - 92/M – 53854. Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne  termoelementów. Podział i oznaczenia termoelementów.
6. PN - 84/M – 35603.  Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe.  Znakowanie.
7. PN - 79/M – 69221.  Butle do gazów.  Butle stalowe spawane.
8. PN - 83/M – 74201. Armatura przemysłowa. Zawory regulujące. Wymagania i  badania .
9. PN - 81/M – 44001. Pompy wirowe i ich układy . Wielkości charakterystyczne .  Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar .
10. PN - 84/M – 44010. Pompy odśrodkowe do wody zasilającej. Wymagania i badania.
11. PN - 92/M – 43011. Wentylatory. Ogólne wymagania i badania.
12. PN - 62/M - 52017 Urządzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrów.
13. PN - 92/M – 43221. Sprężarki śrubowe i typy pokrewne. Wymagania i formularze danych technicznych .
14. PN - 93/M – 43223. Sprężarki ogólnego przeznaczenia. Turbosprężarki. Wymagania  i formularze danych technicznych.
15. PN - 85/M – 35521.  Turbiny parowe. Zasady odbioru montażu.
16. PN - 84/M – 34080 . Kotły wodne. Terminologia.
17. PN - 72/M – 34128. Kotły parowe. Wymagania i badania odbiorcze.
18. PN - 87/M – 34821.02. Instalacje do odżużlania i odpopielania. Wspólne wymagania i badania.
19. PN - 81/M – 35630. Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory  bezpieczeństwa.
20. PN - 89/M – 34130.01. Energia cieplna. Instalacje młynowe. Wymagania i badania.
21. PN - 72/M – 04600. Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Metody badania .
22. PN - 91/M – 34991. Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Wymagania i badania odbiorcze dotyczące efektu chłodzenia .
23. PN - 77/M – 340030. Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania.
24. PN - 90/B – 01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
25. PN - 68/B – 01411. Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia .
26. PN - 82/B – 02020. Ochrona cieplna budynków.
27. PN - 83/B – 03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
28. PN - 85/B – 02421. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
29. PN -77/M – 34030. Izolacja cieplna urządzeń energetycznych .
30. PN - 75/B – 02412. Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewani  parowego niskoprężnego.
31. PN - 77/B – 02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń  ogrzewań wodnych systemu otwartego.
32. PN - 93/M – 35350. Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.

Literatura

1. Bieniek Cz.: Wentylatory osiowe. WNT . Warszawa 1961r.
2. Buczek K.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,  instalacji i sieci cieplnych w pytaniach i odpowiedziach Wyd. KeBe, Krosno 2000r.
3. Cylke P. , Mazur M.: Wytwarzanie energii cieplnej. Wyd. Szk. i Pedag. 1997r.
4. Ferencewicz J.: Wentylacja i klimatyzacja. Warszawa 1964r.
5. Krepowicz W.: Aparatura kontrolno - pomiarowa. PWSZ . Warszawa 1969r.
6. Łazarkiewicz S., Troskolański A.: Pompy wirowe . PWT. Warszawa 1959r.
7. Mechanik. Poradnik techniczny, tom IV, cz.2. PWT . Warszawa 1961r.
8. Praca zbiorowa: Energetyka z bieżącą aktualizacją. Wyd. EUROPEX, Kraków 2003r.
9. Wróblewski T., Pepłowski A., Górecki H.: Urządzenia kotłowe. Warszawa 1966