Tematyka wymagana do egzaminu G3E

NOWOŚĆ

Materiały

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

EKSPLOATACJI

w zakresie G3

 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu
Postawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89 , poz. 828).

2.Określenie osób na stanowiskach eksploatacji
Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci energetycznych-gazowych  i wykonujące prace w zakresie : obsługi , konserwacji ,  remontu , montażu i kontrolno-pomiarowym.

3.Postanowienia ogólne
Egzamin kwalifikacyjny powinien zapewniać jednolite wymagania dla wszystkich egzaminowanych. Wymagania egzaminacyjne powinny być podane pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę egzaminu  opracowano zgodnie z wymaganiami  określonymi w par.6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie energetycznym-gazowym GRUPA III

4.Szczegółowa tematyka egzaminu
Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymaganej wiedzy jaką powinny wykazać się osoby, które będą mogły zajmować się eksploatacją na stanowisku EKSPLOATACJI,  określona jest w par. 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, do wyżej wymienionego Rozporządzenia podane są w załączniku nr 1 (Grupa 3)

4.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń , instalacji i sieci gazowych  

 ·         Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

 ·         Zasady budowy i działania urządzeń gazowych oraz ich parametry techniczne (typ, rodzaj, moc, ciśnienie itp.).

 ·         Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę regulacyjną, zabezpieczeniową i kontrolno-pomiarową.

 ·         Zasady stosowania oznaczeń technicznych i eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych.

 

4.2.Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci energetycznych-gazowych 

 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności eksploatacyjnych.
 • Czynności związane z prawidłowym uruchamianiem , prowadzeniem ruchu i zatrzymaniem  urządzenia energetyczno-gazowego .
 • Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin , przeglądów , napraw, remontów oraz prób i pomiarów .

 


4.3.Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

 

 • Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie :
  • parametrów charakteryzujących urządzenia, instalacje i sieci gazowe,    
  • sprawności agregatów, urządzeń i instalacji gazowych,
  • jakości nośników energetycznych,
  • kontroli wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej.
 • Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.
 • Interpretacja wyników pomiarów.
 • Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń , instalacji i sieci energetycznych- gazowych, wymagane przepisami i normami.


4.4.Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

 • Obowiązki pracowników w zakresie bhp .
 • Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy .
 • Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach gazowych.
 • Rodzaje poleceń i zasady przygotowania miejsca pracy .
 • Narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do prac przy urządzeniach gazowych.
 • Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach gazowych .
 • Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania  do gaszenia pożarów w urządzeniach i instalacjach gazowych .
 • Umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

 
4.5.Instrukcje postępowania w razie awarii , pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia , zdrowia i środowiska

 •  Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii , pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia .
 • Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii , gaszenia pożaru , itp.
 • Znajomość telefonów i systemów alarmowych .


Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazywać się ogólną znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r.  „Prawo Energetyczne” , w Ustawie z 7.07.1994r. ”Prawo Budowlane” oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.
Ponadto powinna znać zasady wynikające z Przepisów Budowy Urządzeń Energetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Energetycznych, Norm, Kodeksu Pracy oraz instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym  „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji ”- a także praktyczną umiejętność udzielenia pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Jednolity tekst Dz.U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 r. Nr 232, poz. 1623).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  ( J.t. : Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52 poz. 452).
4. Ustawa  z 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
6. Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89 , poz. 828).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Normy państwowe i zakładowe

1. PN-86/M-35001 Palniki przemysłowe gazowe. Wymagania ogólne.
2. PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.
3. PN-86/M-40305 Urządzenia  gazowe  użytku  domowego. Wymagania ogólne.
4. PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego.
5. PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania .
6. PN-87/M-40397 Ogrzewacze  pomieszczeń  gazowe  konwekcyjne . Wymagania i badania.
7. PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby szczelności i wytrzymałości rurociągów.
8. PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania badania .
9. PN-92/N-01270  Wytyczne znakowania rurociągów.(ark. 01-14)
10. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa .
11. PN-92/N-011256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
12. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
13. ZN-76/5202-07 Rurociągi do przesyłu tlenu w  stanie  gazowym . Wymagania techniczne montażu i odbioru.
14. ZN-76/5202-11 Rurociągi gazu koksowniczego. Wymagania wykonania i odbioru .
15. ZN-77/5202-12 Urządzenia służące do zaślepiania rurociągów gazów opałowych.

Literatura

1. Bąkowski K. : Gazyfikacja. Gazociągi , stacje redukcyjne , instalacje , urządzenia gazowe. Wyd. WNT Warszawa 1996r.
2. Bąkowski K. : Sieci gazowe. Projektowanie i budowa. ARKADY – Warszawa.
3. Dyb J. , Miś R. , Zawadzki T. : Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci , urządzeń i instalacji gazowych. Wyd. KeBe , Krosno 2001r.
4. Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wyd. COBO-PROFIL Warszawa.
5. Praca zbiorowa : Energetyka z bieżącą aktualizacją. Wyd. EUROPEX , Kraków 2003r.
6. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wyd. COBO-PROFIL Warszawa